(Minghui.org) Vládní představitelé na nejvyšších úrovních Spojeného království vyjádřili podporu snahám o ukončení pokračujícího pronásledování Falun Dafa (nazývaného také Falun Gong) v Číně. Úřad britského premiéra Rishi Sunaka, úřad skotského prvního ministra Humzy Yousafa a několik členů britské Sněmovny lordů a Dolní sněmovny zaslali dopisy, v nichž vyjádřili podporu akci, která se uskutečnila 20. dubna 2024 a připomněla 25. výročí výzvy ze dne 25. dubna, kdy 10 000 praktikujících Falun Dafa v Číně pokojně žádalo svou vládu o právo svobodně praktikovat svou víru.

Dopis kanceláře předsedy vlády

Kancelář britského premiéra Rishiho Sunaka zaslala dopis, v němž se uvádí: "Píši Vám jménem pana premiéra, abych Vám poděkoval za Váš dopis ze dne 30. března, v němž jste ho pozval na shromáždění pořádané britskou asociací Falun Dafa konané dne 20. dubna.

"Premiér oceňuje čas, který jste věnoval svému pozvání. Vláda je i nadále hluboce znepokojena pronásledováním praktikujících Falun Gongu a dalších osob na základě jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení v Číně a jsou zde věrohodné důkazy, které naznačují, že praktikující Falun Gongu jsou vystaveni vážnému krutému zacházení.

"Svoboda praktikovat, měnit nebo sdílet svou víru či přesvědčení bez diskriminace nebo násilného odporu je lidským právem, které by měli mít všichni lidé. Vláda se domnívá, že společnosti, které usilují o zaručení svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, jsou stabilnější, prosperující a odolnější vůči násilnému extremismu."

Britský premiér Rishi Sunak

Dopis kanceláře předsedy vlády

Dopis úřadu prvního ministra Skotska

Úřad prvního ministra Skotska Rt Hon Humza Yousaf MSP zaslal dopis, ve kterém se uvádí: „Skotská vláda je i nadále hluboce znepokojena pronásledováním komunit, ať už křesťanů, muslimů, buddhistů, praktikujících Falun Gongu nebo jiných, na základě jejich náboženství nebo víry v Číně. Věříme, že každý by měl mít možnost svobodně praktikovat své náboženství podle svého přesvědčení, a usilujeme o celosvětové přijetí myšlenky, že přítomnost jiných vyznání neohrožuje identitu náboženství, státu nebo kultury.“

Rt Hon Humza Yousaf, MSP/BPA, první ministr Skotska

Dopis úřadu prvního ministra Skotska

V dopise se dále píše: „Zákaz některých náboženských skupin a právní omezení a obtěžování zaměřené na jiné skupiny podkopávají svobodu náboženského vyznání. Pečlivě zvážíme všechny důkazy, které nám byly předloženy ohledně údajného zneužívání a odebírání orgánů. Pokud je to pravda, praxe systematického, státem podporovaného odebírání orgánů by představovala závažné porušení lidských práv.“

Dopis Patricka Gradyho, poslance parlamentu za Glasgow

Patrick Grady, poslanec

Poslanec Patrick Grady zaslal dopis, v němž uvedl: „Jsem hrdý na to, že mohu být solidární s těmi, kteří si připomínají 25 let od pokojné výzvy 10 000 praktikujících Falun Gongu adresované čínské vládě, v níž žádali ukončení bití a zatýkání lidí praktikujících Falun Gong.

„Každý má právo žít v míru a bezpečí a svoboda náboženského vyznání a přesvědčení je základním lidským právem. V příliš mnoha částech světa jsou tato práva stále upírána nebo nejsou realizována.

„V Číně jsou etnické a náboženské menšiny, včetně praktikujících Falun Gongu a ujgurských muslimů, stále příliš často vystaveny svévolnému zatýkání a zadržování, nuceným pracím, zmizení a dalšímu nelidskému zacházení.

„Všichni zvolení politici na celém světě se musí proti tomuto zneužívání ozvat a vyzvat naše vlády, aby čínské vládě jasně řekly, že takové praktiky nejsou přijatelné.“

Dopis poslance Iana Murraye, labouristického poslance za jižní Edinburgh

Ian Murray, poslanec

Poslanec Ian Murray ve svém dopise uvedl: „O pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně jsem byl informován v průběhu několika posledních let. Je zřejmé, že mezinárodní společenství by se mělo spojit a jednotně říci, že jakékoli pronásledování jakýchkoli skupin v Číně a vlastně na celém světě je nepřijatelné. Měli bychom také vyzvat mezinárodní společenství, aby pohnalo čínskou vládu k odpovědnosti za obvinění z odebírání orgánů. Žijeme v nejistém světě, ale je jasné, že se jednotně stavíme proti všem formám pronásledování, rasismu a nerovnosti. Děkujeme, že pokračujete v kampani za spravedlnost.“

Dopis poslance Alana Whiteheada za Southampton

Alan Whitehead, poslanec za Southampton

Poslanec Alan Whitehead napsal: „Jsem i nadále hluboce znepokojen pronásledováním lidí v Číně na základě jejich náboženství nebo víry, ať už jde o ujgurské muslimy v Xinjiangu, křesťany, buddhisty nebo praktikující Falun Gongu. Svoboda praktikovat, měnit nebo sdílet svou víru či přesvědčení bez diskriminace nebo násilného odporu je lidským právem, které by měli mít všichni lidé.

„Jsem si vědom neuvěřitelně znepokojivých obvinění, která se v průběhu několika let objevila v souvislosti s odebíráním lidských orgánů v Číně. Chápu také, že menšinové a náboženské skupiny, včetně praktikujících Falun Gongu, mohou být cíleně napadány.

„Vím, že podle novějších zpráv tato praxe pokračuje, včetně rozsudku čínského tribunálu, který iniciovala Mezinárodní koalice za ukončení zneužívání transplantací v Číně (ETAC). Čínský tribunál skutečně dospěl k závěru, že nucené odběry orgánů jsou již léta páchány na celém území Číny ve značném rozsahu, přičemž hlavními oběťmi jsou praktikující Falun Gongu a Ujguři.

„Domnívám se, že vláda Spojeného království musí v této věci klást čínským orgánům další otázky a zajistit, aby nadále přezkoumávala veškeré nové předložené důkazy. Domnívám se, že by vláda Spojeného království měla také tlačit na Světovou zdravotnickou organizaci, aby jasně reagovala na zjištění čínského tribunálu a provedla řádné nezávislé posouzení. Budu i nadále naléhat na vládu Spojeného království, aby vyslala jasný signál, že nebudeme přihlížet a tolerovat takové hrubé porušování lidských práv.“

Dopis poslance Rt Hon Marka Pritcharda

Rt Hon Mark Pritchard, poslanec

Poslanec Rt Hon Mark Pritchard ve svém dopise uvedl: „Svoboda praktikovat, měnit nebo sdílet svou víru nebo přesvědčení bez diskriminace nebo násilného odporu je lidské právo, které by měli mít všichni lidé.

„Svědectví o jejich zkušenostech jsou neuvěřitelně znepokojivá a zacházení s nimi je jedním z mnoha důvodů, proč je Čína jednou z 32 zemí, které jsou pro Spojené království prioritní v oblasti lidských práv.

„Vláda Spojeného království pravidelně vznáší obavy o lidská práva, včetně obav ze zacházení s náboženskými a etnickými menšinami, přímo u čínských orgánů a na půdě OBSE, Rady Evropy a Rady OSN pro lidská práva.

„Kromě toho ministr zahraničních věcí vyjádřil své obavy z porušování lidských práv v Číně během svého úvodního rozhovoru s čínským ministrem zahraničních věcí dne 5. prosince 2023.“

Dopis poslance Stephena Flynna za jižní Aberdeen

Stephen Flynn, poslanec za jižní Aberdeen

Poslanec Stephen Flynn napsal: „Já i moji kolegové ze Skotské národní strany (SNP) podporujeme praktikující Falun Gongu a jejich právo praktikovat svou víru beze strachu. Svoboda náboženského vyznání a svoboda projevu jsou základní práva, která jsou již dlouho uznávána mezinárodním společenstvím. Mezinárodní úsilí o ochranu svobody náboženského vyznání a o zabránění pronásledování náboženských menšin všude na světě nesmí polevit.

„Můj kolega z SNP, poslanec Patrick Grady, vystoupil v rozpravě o mezinárodním porušování lidských práv v parlamentu na začátku tohoto roku a zdůraznil, že je třeba, aby vláda Spojeného království pokračovala ve spolupráci s mezinárodními partnery a zajistila, aby čínská vláda nesla odpovědnost za zacházení s těmi, kteří chtějí pokojně praktikovat Falun Gong.

„Ujišťujeme vás, že poslanci SNP ve Westminsteru budou i nadále pravidelně vznášet naše obavy ohledně porušování lidských práv a potlačování svobody náboženského vyznání a přesvědčení přímo u ministrů na ministerstvu zahraničí, aby se jimi pak mohli zabývat u čínských úřadů.“

Vzkaz Kerry McCarthy, labouristické poslankyně za východní Bristol

Kerry McCarthy, labouristická poslankyně za východní Bristol

Poslankyně Kerry McCarthyová napsala: „Pevně věřím v náboženské svobody a toleranci a rozsah trestů a diskriminace, kterým praktikující Falun Gongu čelí, a počet jejich úmrtí je odporný!“

Dopis Boba Dorise, poslance parlamentu

Bob Doris MSP (poslanec skotského parlamentu) za volební obvod Glasgow Maryhill a Springburn

Bob Doris MSP ve svém dopise uvedl: "Výročí pokojného apelu, který praktikující Falun Gongu adresovali čínské vládě, připadá na den 25. dubna 1999.

"Pokračující represe a popírání základních občanských svobod, kterých se čínský stát dopouští, jsou dobře zdokumentovány. Tyto zločiny jsou trvalým morálním a etickým skandálem. Vím, že mezinárodní společenství se v průběhu let snažilo nabídnout čínským úřadům konstruktivní spolupráci v těchto záležitostech, včetně snahy vyvinout určitý diplomatický tlak, nicméně tato spolupráce nepřinesla ze strany Číny žádné přiznání viny ani mi není známo, že by se v zacházení s praktikujícími Falun Gongu polevilo.

"Je zásluhou britské asociace Falun Dafa a mnoha dalších organizací po celém světě, že pokračují v důležité práci na udržování tohoto důležitého a skutečně znepokojivého problému v povědomí veřejnosti. Doufám, že shromáždění a 25. výročí proběhne dobře."

Poselství lorda Robertse z Belgravie

Lord Roberts z Belgravie

Lord Roberts z Belgravie napsal: "Praktikující Falun Gongu, kteří jsou tak zrůdně pronásledováni komunistickou stranou Číny, by měli vědět, že zacházení s nimi není v západních demokraciích zapomenuto a nebude prominuto."

Pozdrav baronky Fookesové, členky Sněmovny lordů

Baronka Fookesová, členka Sněmovny lordů

Dopis baronky Fookesové, členky Sněmovny lordů, zní: "Důrazně podporuji svobodu vyznání pro ty, kteří praktikují nenásilnou víru nebo duchovní praxi, jako je Falun Gong, a považuji za nepochopitelné, že praktikující jsou čínskými úřady pronásledováni."

Zpráva baronky (Ruth) Listerové z Burtersettu

Baronka (Ruth) Listerová z Burtersettu

Baronka (Ruth) Listerová z Burtersettu napsala: "Toto je poselství na podporu lidských práv všech, kteří pokojně praktikují Falun Gong. Jako člověk, který praktikuje vědomou pozornost a taiči, chápu význam těchto praktik."